می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  161  (ادامه)
  همه

آ

آباد شدن

to flourish


آبادی

Flourishment

آدم

Ādamآدم کل

Ādam the whole (The Uni-Body)آدمیزاده / آدمی

Ādamian/s


آرامش (فاز مثبت)

Tranquillity


آرامش باطنی / درونی

Inner tranquillityآرامش جسمی (ظاهری)

Physical calmness / relaxationآزاد و رها (تعریف مطلق)

Freed and Freeآزمایش آخر

Final Trialآزمونبانان

Trialians (T Group)آستانه درک

Threshold of Perceptionآستانه درک ذهنی

Threshold of mental perceptionآستانه درک فراذهنی

Threshold of supra-mental perceptionآستانه درک فیزیکی

Threshold of sensory perceptionآشکارسازی حیات

Detection of Lifeآلودگی امواج

Wave pollutionآلودگی تشعشعات شعوری

Contamination of T-Consciousness Meta-Emissionsآلودگی هدایتی

Conductivity pollutionآلودگی پلاریتی

Polarity pollutionآلودگی(به موجودات و تشعشعات منفی)

Contaminationآگاهی (مشاهدات و دریافتها)

Awarenessآگاهی (هوشمندی حاکم بر جهان هستی)

Awareness


آگاهی از وجود خود

Self existence-awarenessآگاهی الهی

Divine Awarenessآگاهی شبکه مثبت

Positive Network Awarenessآگاهی شبکه منفی

Negative Network Awarenessآگاهی مثبت و منفی

Positive and Negative Awarenessآینده بینی

Divination


آینه مطلق

Absolute mirrorا

ابد / ابدیت

Endless Eternity (Abad)ابرآگاهی

Super-Awarenessابرانسان

Super-humanابردستگاه

Super-system, Super-machineابرزیرشعور

Super-Sub-T-Consciousnessابرشعور

Super-T-Consciousnessابرشعور برتر

Superior Super-T-Consciousnessابرهوشمندی

Super-Intelligenceابزار (پله عقل)

Meansابزار بی ابزاری

Means-free Meansابزارهای اصلی

Main Meansابزارهای واسطه ای

Intermediary Meansابلیس

Iblīsابلیس زاده

Iblīsian/sابلیس کل

Iblīs the wholeاتصال

Link (Ettesāl)اتصال جمعی

CollectiveLink (Ettesāl)اتصال دهنده

Linkerاتصال عام

General Link (Etteāl)اتصال فردی

Individual Link (Etteāl)اتصال گیرنده

Linkee


اثبات شعور و هوشمندی

Demonstration of T-Consciousness and Intelligenceاثرگذاری تشعشعاتی

Meta-Emissional influence/effectاجابت

Grantingاجتناب از درد (اصل)

Pain-avoidanceاجزای کیهان

Components of the Cosmosاحاطه

Encompassmentاحتکار آگاهی

Hoarding the Awarenessاحدیت

Aadiyyat (Absoluteness of Divine Essence)اخترشناسی شعوری

T-Consciousness Astronomyاختلال شعوری نرم افزاری

Software-originated T-Consciousness Disorderاختلال و آشفتگی

Disturbance and perturbationادراکات

Perceptionsادراکات شهودی

Intuitional Perceptionsاذن الهی

Divine Permission (Edhn)اراده (و اجراء)

Volition (and execution)اراده الهی

Divine Determinationارباب (در کنترل ذهن و تشعشع دفاعی)

Lordارتباط

Connection (Ertebāt)ارتباط با پایاننامه [سوگندنامه]

Connection through Certificate [Affidavit]ارتباط دهنده

Connectorارتباط شعوری

T-Consciousness Connectionارتباط عام

General Connectionارتباط عام ذرات

General Connection of particlesارتباط نرم افزاری کلی چیدمان وجود/ی

General software connection of existence layoutارتباط ویژه (ر.ک. حلقه)

Ertebāt-e Vīžeh (Special Connection)ارتباط گیرنده

Connectee


ارتعاش بنیادی

Fundamental vibrationارتقاء دید ناظر

Improvement of observer's viewارتقاء وجودی

Existential elevation / improvementارتقاء کیفی

Qualitative improvementارزشگذاری

Valuationارزشیابی (وجدان)

Evaluation


ارزیابی بینشی

Outlook evaluationارض

Arʣ (the Ground of Bi-Polar Cycle)اریکه قدرت الهی

Throne of Divine Powerاز خودبیخودی کالبدی

Bodily Self-Senselessnessازل

Beginningless Eternity (Azal)استاد ازل

Azal Masterاستاد حق

TRUTH Master (aqq Master)استاد درون

Inner Mentorاستخراج اطلاعات

Information extractionاستدلال

Reasoningاستعداد ثانویه

Secondary talentاستعداد ریشه ای (نرم افزار)

Original talentاستقراء (از جزء به کل)

Induction


استنتاج (از کل به جزء)

Deductionاسفار اربعه

Asfār-e Arbaeh (The Four Journeys)اسفل سافلین

Asfal-a sāfelīn (the Nethermost point in Bi-Polar Cycle)اسم اعظم

Esm-e Aᶜẓam(Greatest Name)


اسماء و صفات الهی

Divine Names and Attributesاسکن با نیروی کیهانی

Scan through Cosmic forceاشتراک

Communalityاشتراکی

Communal, Sharedاشتیاق

 Eagernessاشراق

Illumination (the Shining/Ešrāq)اصالت نرم افزار

Originality of Softwareاصل احاطه

Principle of Encompassmentاصل اصالت نرم افزار

Principle of Software originalityاصل بقای عام

Principle of general survivalاصل بقای ماده

Principle of survival of matterاصل تاثیر شعوری عام

Principle of general T-Consciousness effectاصل تاثیر متقابل

Principle of interaction effectاصل تضاد

Principle of Oppositionاصل حرکت

Principle of Motionاصل عدم قطعیت

Principle of Uncertaintyاصل عدم قطعیت طاهری

Taheri Uncertainty Principleاصل مثلث شعوری

Principle of T-Consciousness Triangleاصل نسبیت «ط»

Principle of Relativity (T)اصل وحدت راه

Principle of Unity of the Pathاصلاح الگوی خواب

Sleep pattern correctionاصلاح نرم افزاری

Software modificationاصلاح و تنظیم مبدلهای انرژی پنهان

Modification and adjustment of hidden energy convertersاصول حاکم بر مهندسی شعوری کیهان

Principles governing T-Consciousness engineering of the Cosmosاصول دین / مذهب

Principles of religionاصول رهروی (شریعت)

Principles of wayfaring (Šarīah)اصول مهندسی

Engineering principlesاصول نرم افزاری مهندسی

Software principles of engineeringاضافه کاری

Extra-workingاضداد

Oppositesاضطرار

Helplessnessاطلاعات

Informationاطلاعات مولکولی زیستی/ غیرزیستی

Biotical / Abiotical molecular Informationاعتقاد

Credence, Beliefاعداد و ارقام

Numbers and Figuresاعراف

Arāf (the Supreme status following the Hell)اعلام فرادرمانی

Applying Faradarmaniاغوا

Temptation (Eghwā)افراد دانا و سوپردانا

Learned & super learned individualsافراد ساده

Simple / Simple-Minded individualsافراد متعالی و معمولی

Sublime & ordinary individualsافسردگی تشعشعاتی

Meta-Emissonal depressionافسردگی جسمی

Physical depressionافسردگی ذهنی

Mental depressionافسردگی روانی

Psychical depressionالا (با یک الاّیی ابلیس ایجاد تضاد می کند)

Ellā (Except, But)الست بربکم - ألَستُ بِربِّکم؟

Am I Not Your Lord? (A-lastu bi-Rabbi-kum?)الناس

Ādamians (Al-Nās)اله الناس

God of Ādamians (Elāh-e al-Nās)الهام

Inspiration (Elhām)الیه راجعون

Returning-To-Him (Ilayhi Rājiūn)امانت (: ودیعۀ الهی)

Deposit, Trustامانتداری

Safekeepingاماکن خصوصی

Private places / Spacesاماکن عمومی

Public places / Spacesامتزاج (تصویر و صاحب تصویر)

Mergeامتزاج من ثابت و من متحرک

Interfusion / Fusion of the Stationary Me & the In-Motion Meامیدواری (فاز مثبت)

Hopefulnessان شاء الله

Allāh willing (Enšāa-Allāh)ان-قطبی

N-Polarانا الحق

I Am the TRUTH (Ana al-Haqq)انا خیر منه (أنَا خَيْرٌ منهُ)

I Am Better Than Him (Ana Xayrun Minhu)انا لله

We Belong To Allāh (Ennā Lellāh)انبساط کیهان

Expansion of the Cosmosانتقال شعوری

T-Consciousness transmissionانجام رسالت بندگی

Fulfilling the mission of Servitudeانجام عبادت عملی

Performing practical Servitudeانحصارطلبی (اصل)

Monopolization


انحنای فضا - زمان

Space-Time curvatureاندیشه کل

Thought in the wholeانرژی آشکار

Clear/apparent energyانرژی انقباضی

Contractional energyانرژی انگیزه

Motivation energyانرژی تاریک

Dark energyانرژی تاریک زیستی

Biotical dark energyانرژی در کثرت

Energy in multiplicityانرژی روانی

Psychic energyانرژی روشن

Light energyانرژی ساده سرد و خاموش

Simple, cold and silent (off) energyانرژی غیرمتراکم

Non-dense energyانرژی فوری

Instant energyانرژی قابل / غیرقابل رویت

Invisible / visible energyانرژی محض

Pure energyانرژی مستتر

Concealed energyانرژی نوع دوم

Energy the 2nd type / Energy type 2انرژی پنهان

Hidden energyانرژی پنهان شرایط اضطرار

Hidden energy of urgency conditionانرژی کند

Slow energyانسان متعالی

Sublime humanانسان معمولی

Ordinary humanانسان پست

Inferior humanانسانشمول

Human-inclusiveانسانشناسی

Humanologyانعکاس رحمانیت الهی

Ramāniyyat-e Elāhī reflectionانعکاس شعور جمعی

Reflection of collective T-Consciousnessانفاق

Donation (Enfāq)


انفاق شونده

Donee / Donatory (Enfāq recipient)انفاق کننده

Donor / Donator (Enfāq Maker)انفجار (ذره)

Explosion (Particle)انقباض

Contractionانقباض بزرگ

Big Contraction, Quenchانگیزش حواس پنجگانه

Motivation of the five sensesانگیزش صوتی

Sound / Auditory motivationانگیزه برتر

Transcendent incentiveانگیزه متعالی

Sublime incentiveانگیزه پذیری (نرم افزار)

Motivatablity (Software)اولیاء الهی

Divine Companions (Awliyā)اپیدمی جهانی ذهنی- روانی (بیخودیگری)

Mento-psychical pandemic (Senselessness disorder= Bīxodism)اکوسیستم زمینی / کیهانی

Terrestrial / Cosmic Ecosystemایادی دجال

Dajjāl's accomplicesایثار و فداکاری

Devotion and self-sacrificeایمان

Faith (Īmān)ایمان به غیب

Faith in Ghayb (Invisible / Hidden)اینترنت کیهانی

Cosmic Internetب

بار شعوری

T-Consciousness loadباردار کردن (سفره)

Charge


بارداری شعوری

T-Consciousness-aided conceptionبارش

Downpour, Raining (Bāreš)بازتاب شعوری

T-Consciousness reflectionبازگشت کیهان

Cosmos Returnبازیافت زباله

Recycling trash / rubbishباطن

Inner (en)باطن هستی

Inner of universeباطنبینی

Inner-viewingباطنی

Inner(enic)بالفعل

Actual (Be-al-Fel)بالفعلی

Actuality (Be-al-Feli)بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh)بالقوگی

Potentiality (Be-al-Qovvegi)باور

Belief (Bāvar)بایگانی ابدی اطلاعات

Eternal archive of Informationبخش روان مثبت

Positive section of psycheبخش روان منفی

Negative section of psycheبخشش (انسان به هستی)

Donationبخشش (ساحت مقدس خدا)

Bestowment, Divine Giftبخشش (فیض رحمانی)

Giftبخشش و بخشوده شدن (من معنوی)

Forgive & being forgivenبدبینی

Pessimismبدعت / بدعتگذاری

Heresy


برزخ

Barzax (the Interval, Isthmus)برقراری اتصال

Link (Ettesāl) establishing


برنامه اجرای عملی کیهان

Program for practical execution of the Cosmosبرنامه خودکار ناخودآگاهی

Subconscious automated programبرنامه ریزی شده

Programmedبرنامه عملکردی

Functional programبرنامه مدیریت کیهان

Program of managing the Cosmosبرنامه نرم افزاری ایجاد

Software program of creationبرنامه پذیر

Programmableبرهان خلف

Proof by Contradiction (Borhān-e Xolf)بروز تضاد

Emergence of Oppositionبرکات آسمانی / الهی

Divine / Heavenly Blessingsبرکت

Barakat (Divine Blessing)برگردان موسیقی

Music-Reversal / Reversingبستر وجود

Bed of existenceبسته بالفعل اطلاعات

Actual package of Informationبستۀ بالقوۀ اطلاعات

Potential package of Information


بسم الله الرحمن الرحیم

Bism-i Allӓh-i al-Ramӓn-i al-Raīm

(In the Name of Allāh, the All-General Merciful, the All-Special Merciful)بصیر (صفت خداوند)

All-Seeing (the) (al-Baīr)بصیرت

Insightبلغمی (مزاج و تیپ)

Phlegmatic temperamentبله جانانه / محضری

Wholehearted Yesبنیاد (طینت یا سرشت)

Bonyād (the Basis)به نام بی نام او

In the Name of the Namelessبهشت در وحدت

Paradise in unityبهشت در کثرت

Paradise in multiplicity


بهشت ناآگاهی

Unawareness paradiseبهشت نقد

Present paradiseبهنجاری

Normality


بی ابزاری

Means-freenessبی تلاشی

Effort-freenessبی تمنایی

Desire-freenessبی قبلگی

Qebleh-freenessبی وطنی

Home-freenessبیحرمتی

Desecration, Irreverenceبیخدایی

Atheismبیخودیگری

Zombiism (Bīxodīsm)بیذهن

Mind-freeبیذهنی

Mind-freenessبیرنگی

Color-freenessبیرون ریزی

Dischargeبیرونی / خارجی (کنترل دشارژ)

Externalبیزمانی

Time-freenessبیطرف / بیطرفی

Impartial / Impartialityبیماری بینشی

Outlook-related illnessبیماری خودتوجیهی

Self-justification illnessبیماری دادگاهی

Court-related illnessبیماری ذهنی-تنی

Mentosomatic illnessبیماری روانتنی

Psychosomatic illnessبیماری نرم افزاری شرطی

Conditioned software - originated illnessبین کهکشانی

Intergalacticبینامی

Name-freenessبینش (فیلتر نرم افزاری)

Outlook (Software filter)بینش انسان

Human's outlook


بینش فراکلنگری

Interuniversalism outlook


بینظری

Opinion-freenessبینظمی

Dis-order, Non-orderبینقشی

Role-freenessبینیازی

Need-freenessت

تأثیرپذیری

Effectablity


تارهای ارتعاشی

Vibrating Stringsتبادل حرارتی

Heat exchangeتبادل شعوری

T-Consciousness interchangeتبادل محیطی

Environmental interchangeتبادل یونی و الکترونی

Electron and ion exchangeتبرئه خدا

Exculpating Allāhتبرک

Blessednessتبعات عشق

Consequences of loveتثبیت محور وجودی

Stabilization of the existential axisتجربه جمعی کیهان

Collective experience of the Cosmosتجربه عرفانی

Erfanic experienceتجزیه و ترکیب

Decompose and Compositionتجسم

Visualizationتجلیات الهی

Divine Manifestationsتجلیگاه

Manifestationaryتحمیق

Stupefying (Tamīq)تخلیه انرژیهای پنهان

Discharge of hidden energies


تخیل

Imagination


تداخل تشعشعات منفی

Interference of negative Meta-Emissionsتداخل شعور معیوب

Interference of defective T-Consciousnessتداعی

Association (of ideas, etc.) (Tadāī)تراکم

Density


تراکم پذیری

Compressibility


ترمزدستی عبادات

Handbreak of worshipping ritualsترمیم

Regenerationترکیب

Compositionتزکیه

Purification (Tazkiyeh)تسبیح

Tasbī (Floatation)تسخير

Possession (Tasxīr)تسخيربانان

Possessians (P Group)تسلسل (مقابل تناسخ)

Concatenation (vs. Reincarnation)تسلط بر زمان و مکان

Domination over Time & Placeتسلیم

Self-Surrendering, Submission (Taslīm)تسهیلات حلقه های رحمانیت الهی

Facilities of Ramāniyyat-e ElāhīHalghehsتسهیلات رحمانی

Rahmāni [the Merciful] Facilitiesتشتت ذهنی

Mental scattering (Tašattot)تشخیص اطلاعات

Recognition of Informationتشخیص، قیاس، ارزیابی (نرم افزار)

Recognition, Comparison, Evaluationتشعشع

Meta-Emission (Tašašo)تشعشع منفی

Negative Meta-Emissionتشعشعات جمعی

Collective Meta-Emissions


تشعشعات شعور معیوب

Meta-Emissions of defective T-Consciousnessتشعشعات شعوری

T-ConsciousnessMeta-Emissionsتشعشعات شعوری ناهمخوان

Inconsistent T-ConsciousnessMeta-Emissionsتشنج

Convulsion Hysteriaتصمیم گیری خودکار

Automated decision-makingتصمیم گیری زمانبر

Time-taking decision-makingتصور

Imagination


تضاد

Opposition (Taʣādd)


تضاد اساسی

Basic Oppositionتضاد اولیه

Primary Oppositionتضاد بنیادی / بنیادین

Fundamental Oppositionتضاد ثانویه

Secondary Oppositionتضادساز

Opposition-makerتطابق نرم افزاری

Software compatibilityتطمیع

Enticement


تطهیر

Purification (Ta’hīr)تظاهر و وانمودسازی

Simulation and Pretenceتعادل (استاتیک ...)

Equilibrium, Balanceتعالی

Sublimityتعقل

Reasoning, Intellectتعمید آب

Water Baptismتعمیم به عام

Generalizationتعهدنامه

Commitment-letterتغییر (اصل)

Changeتفویض

Tafvīʣ (Entrusting)تفویض اختیار

Entrusting the free willتفکر

Intellection, Thought, Thinkingتفکر اشتراکی

Communal thoughtتفکر نرم افزاری

Software-based thinkingتقدس

Sanctityتقدیس

Sanctificationتقلید حیات

Imitation of Lifeتقوا

Self-Preservation, Self-Possession (Taqvā)تلفیق (من ثابت و من متحرک)

Fusionتلفیق (واقعیت و حقیقت و ...)

Integration


تلقین ناپذیر(ی)

Unsuggestible / Unsuggestibilityتلقین پذیر(ی)

Suggestible / Suggestibilityتماس دست (فرادرمانی)

Hand touchتماسی و تزریقی (تشعشع دفاعی)

Touch & Injection typeتمام خاموش / تمام شارژ

Totally-off / Fully-chargedتمایل به ساده ترین انرژی (اصل)

Tendency to the simplest energyتمایل به صرف حداقل انرژی (اصل)

Tendency to the minimum energy consumptionتمایل به لذت (اصل)

Tendency to the pleasureتمسخر

Ridicule, Scoff, Mockتمنا

Desire (Tamannā)تمهیدات الهی

Divine preparationsتن واحده

Uni-Bodyتن واحده انسان

Uni-Body of humankindتنش روانی

Psychic tensionتنفس کیهانی

Cosmic respirationتنوع انواع

Diversity of speciesتنگ نظری

Illiberality, Narrow-mindednessتوان بالفعل

Actual (Be-al-Fel) powerتوان بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh) powerتوبه

Return (Toubeh)توجیه من (خدمات من مدافع)

Justification of the Meتوحید

Touhīd (Unity with Allah)توده آگاهی

Mass of Awarenessتوریهای فضا

Space Netsتوریهای کشسان

Elastic Nets (Fabrics)توفیق

Divine successتوهم احساسی

Emotional hallucinationتوهم دیداری

Visual hallucinationتوهم شنیداری

Auditory hallucinationتوهم پنداری

Imaginary hallucinationتوکل

Reliance (Tavakkol)تکاثف

Condensationتکانش

Impulsionتکساختاری

Mono-structuralتکقطبی

Mono-Polarتکینه

Singularتکینگی

Singularityتیپ شخصیتی

Personality typeتیک حرکتی

Motor tic


تیک ذهنی

Mental ticتیک شخصیتی

Personality ticث

ثواب (≠ صواب)

Reward (θavāb)ج

جادو

Magicجاذبه

Gravitationجامدات

Solidsجان (نیروی محرکه)

Jān(Mover force, Propulsion, Propellant)جان جانان

Jān-e Jānān(The Spirit of Spirits)جانداران

Living things


جبر لحظه ای

Momentary Predestination (Jabr)جبر و اختیار

Predestination (Jabr) and Free-willجبروت

Jabarūt(the Spirit Realm)جذب و دفع تشعشعات

Absorption and ejection of Meta-Emissionsجزء

Part / Componentجزءنگر

Part-viewerجزءنگری

Part-viewingجزءپذیر

Partibleجزابانان

Retributians (R Group)جستجوگری (نرم افزار)

Seekernessجلال

Jalāl(the All-Majesty)جلوه / جلوه ها

Manifestation/sجماد / جمادات

Inanimate body (Jamād)جمال

Jamāl(the All-Beauty)جمع آوری اطلاعات

Information gathering / collectionجمعبندی

Resultation, Conclusion جمعشدگی (ستاره به درون خود)

Shrinkageجمعیت و فردیت

Collectiveness and Individualnessجن

Jennجنات

Jannāt (Paradises)


جنتی

Jannatī (My own paradise)جنود شیطان

Satan's army


جنون

Insanityجنون آنی

Instantaneous / Impulsive insanityجنگ تشعشعاتی

Meta-Emissionary warجهان ان-قطبی

N-polar universeجهان تکساختاری

Mono-structural universeجهان تکقطبی

Mono-polar universeجهان دوقطبی

Bi-polar universeجهان زیراتمی

Subatomic universeجهان فوق اتمی

Supra-atomicuniverseجهان ماکرو

Macro universeجهان متوالی

Consecutive universeجهان مجازی

Virtual (Majāzic) universeجهان مجاور

Adjacent universeجهان موازی ناهمسان

Non-homologous parallel worldجهان موازی همسان

Homologous parallel world


جهان ناهمگن

Heterogeneous universe / worldجهان نسبی

Relative universeجهان هستی مادی

Material-based universeجهان همگن

Homogeneous universe / world


جهان هیچقطبی

Non-polar universeجهان وطنی

Cosmopolitanism


جهانبینی

Worldviewجهانشمول

World-inclusive, world-scaleجهانشناسی

Universalogyجهت دادن / جهت دهی

Give direction / Directioningجهتبانان

Directians (D Group)جهتدار

Directionalجهتمند / جهتمندی

Directional / Directionalityجهنم

Jahannam (the Hell)ح

حافظه جمعی کل

Collective memory of the wholeحافظه زیستی

Biotical memoryحافظه شعوری

T-Consciousness memoryحافظه فیزیکی کیهانی

Cosmic physical memoryحافظه نگهدارنده

Retentive memoryحافظه و آرشیو اطلاعات کل

Memory and archive of Information of the wholeحافظه پنداری

Imaginary memoryحامل اطلاعات

Carrier of Informationحاکم بر جهان هستی

Governing the universeحایل (بین خدا و انسان)

Screen (between human and Allāh)


حب

Love (obb)حبل الله

Rope of Allāh (abl-oAllāh)حجاب (پرده و مانع)

Veil (ejāb)حجت قلبی

Heart-affirmed Proofحجم مجازی

Virtual volumeحذف خود

Elimination of the selfحذف من

Elimination of the Meحذف منیت

Elimination of Me - centeredness


حرارت / درجه حرارت

Heat / Temperatureحرام

Unlawful, Religious forbidden (arām)حرمت جهان هستی

Sanctity of the existence Realmحرکات بنیادی

Fundamental movements / motionsحرکات غیرارادی

Involuntary / Non-volitional movementsحرکات پیوسته

Continuous movementsحرکت

Motion, Movementحرکت / حرکات ترکیبی

Combined motion/sحرکت از ظاهر به باطن

Moving from Apparent (āher) toward the Inner (en)حرکت انتقالی

Transitional motionحرکت اولیه

Initial motionحرکت ثانویه

Secondary motionحرکت جبری

Deterministic movementحرکت جوهری

Substantial motion (Harakat-e Jouharī)حرکت حبی

Love-based movementحرکت ذاتی

Essential movementحرکت رفت و برگشتی کیهان

Round-trip (Back and forth) motion of the Cosmosحرکت سینوسی

Sinusoidal motionحرکت طولی

Longitudinal motionحرکت عرضی

Transverse motionحرکت مارپیچی محوری

Axial helical motionحرکت مارپیچی منظومه ای

System-formed helical motionحرکت ماه [دور زمین]

Orbit of the moonحرکت موج

Wave's motionحرکت موجی

Waveform / wavic motionحرکت نوسانی

Oscillatory motionحرکت همه محوری

All-axial motionsحرکت واقعی

Real / Actual motionحرکت وضعی

Rotational motion (Postural motion)حرکت چرخشی مارپیچی و موجی

Helical and wavic rotational motionحرکت چرخشی همه محوری

All-axial rotational motionحریم خودشیفتگی

Domain of narcissism / egotismحریم من ایدآل

Domain of Ideal Meحزن

Sadness, Sorrow (ozn)حس حضور

Perception of Presenceحس خود

Sense of selfحسادت

Jealousyحسرت

Wistfulnessحصول نتیجه در کوتاهترین زمان (اصل)

Achieving the result in shortest timeحضور

Presenceحضور بی طرفانه

Impartial presenceحفاظ

efāz (Shield)حق

TRUTH (aqq)حقیقت / حقایق

Truth/s (aqiqat)حقیقت بین

Truth-viewerحقیقت بینی

Truth-viewingحقیقت جو

Truth - seekerحقیقت جویی

Truth - seekingحقیقت داشتن صاحب تصویر

Image owner’s being of Truthحقیقت مجازی

Virtual(Mazic) Truthحقیقت وجودی

Existential Truthحقیقت کل

Truth the wholeحقیقتنگر

Truth - viewerحقیقتنگری

Truth - viewingحقیقتگرا

Truth - orientedحقیقی

Trueحقیقی بودن صاحب تصویر

Trueness of the image’s ownerحكمتبانان

ekmatians (H group)حلقه

Halghehحلقه آشتی با مرگ

Peace with Death (Aštī Bā Marg)حلقه ارتباط نرم افزاری کلی چیدمان وجود/ی

Wholly Software Connection of Existence Layout (Čidman Vojud)حلقه ارتباط ویژه

Ertebāt-e Vīžeh (Special Connection)حلقه اسکن دوگانگی

Duality Scanحلقه اسکن نیروی کیهانی

Cosmic Force Scanحلقه اسکن پلاریتی

Polarity Scanحلقه اصلاح الگوی خواب

Sleep Pattern Correction (Olgū-ye Xāb)حلقه اصلاح طبع نرم افزاری

Correction of Software Nature (Tab-e Narmafzārī)حلقه اصلاح نرم افزاری

Software Modification / Correctionحلقه اصلاح و تنظیم مبدلهای انرژی پنهان

Modification and Adjustment of Hidden Energy Converters (Mobaddel e Energy)حلقه اعوذ 2

Aūdh (2) حلقه اعوذ بالله

Aūdh-u billāh(I seek refuge in Allāh)حلقه بارش

(Bāreš (Downpour / Rainingحلقه بی نام

(Bīnām (Namelessحلقه بیذهنی

dhehnī (Mind-freeness)حلقه ترک عادت

Tark-e Ādat (Habit Breaking)حلقه تزکیه [تشعشعی]

Tazkiyeh [Tašašouī] (Emissionary Purification)حلقه تشعشع دفاعی

Tašašo-e Defāī(Defensive Meta-Emission)حلقه تشعشع دفاعی [در روح جمعی/ تماسی و تزریقی/چشمی/ ضددیداری/ ضدشنیداری]

Tašašo-e Defāī (in Collective Spirit)/ (Touch & Injection type)/ (Eye-Contact)/ (Anti-Visual)/ (Anti-Aural)حلقه تشعشع مثبت

Tašašo-e Mothbat (Positive Meta-Emission)حلقه تعمید روح

Tamīd-e Rūh (Holy Spirit Baptism)حلقه درمان [با/بدون تماس دست]

Darmān (Divine Healing)حلقه درمان موضعی

Local Darmān (Healing)حلقه درک حضور

Dark-e Hoʣūr (Perception of the Presence)حلقه ذهن اشتراکی

Dhehn-e Ešterākī (Communal Mind)حلقه ذهن جمعی

Dhehn-e Jamī(Collective Mind)حلقه روح جمعی [عام]

Rūh-e Jamī [General] (Collective Spirit)حلقه رکوع

Rokū(Body Bowing in the Prayer)حلقه سجده

Sajdeh(Prostration)حلقه سلام

Salām (the Peace)حلقه سکوت [ذهن] [با چشم باز/بسته/ برای طراحی]

Mind Silence (Sokūt-e Dhehn)حلقه شارژ شعوری

Charge-e Šoūrī(T-Consciousness Charge)حلقه شارژ یونی و الکترونی

Charge-e Yonī-o Electronī(Electron-ion Charge)حلقه شرح صدری

Šarh-e adrī (Broadening of the Chest)حلقه شوک، کانال، تزریق

Shock, Channel, Injectionحلقه فرادرمانی [با/بدون تماس دست]

Farādarmānī (Divine-Healing)حلقه قطع اتصال [از شبکۀ منفی]

Disconnection (Qat-e Ettesāl)حلقه قنوت

Qonūt(Submission, Obedience)حلقه قونیه

Qūniyehحلقه قیام

Qiyām (Standing in the Prayer)حلقه لاتضادی

Lā-Taʣāddī (No-Opposition State)حلقه لایه حفاظت [بررسی برگردان موسیقی]

Protection Layer (Lāyeh-ye Hefāzat)حلقه لایه محافظ [آنلاین ارتباط در کلاس]/ [ارتباط با سوگندنامه و نوشته جات]/ [اصلاح تشعشع منفی ناشی از متخلفین]/ [تفویض فرادرمانگری به شاگردان]/ [در مقابل تشعشع منفی محیطهای مختلف از جمله کلاس]

Protective Layer (Lāyeh-ye Mohāfez)حلقه مشاهده لایه [حفاظت مراسم عبادی]

Observing the Protection Layer (Mošāhedeh-ye Lāyeh)حلقه من معنوی

Man-e Manavī (The Spiritual Me)حلقه های رحمانیت الهی

Rahmāniyyat-e Elāhi Halghehsحلقه همفازی با زمان

Hamfāzī bā Zamān(Symphasing with Time)حلقه همفازی کالبدی

Hamfāzī-ye Kālbodī (Bodily Symphasy)حلقه همفازی کیهانی

Hamfāzī-ye Keyhānī(Cosmic Symphasy)حلقه وحدت (ضدین)

Vahdat (e Dzeddayn) (Two-Opposites Unity)حلقه وحدت [اتصال جمعی]

Halgheh of Unity


حلقه پاکسازی اماکن

Places Purgation (Pāksāzī-yeAmāken)حلقه پاکسازی کانالها

Channels Purgation (Pāksāzī-yeKānālhā)حلقه پیوند

Peyvand (Conjointment, Bond)حلقه پیوند اشتراکی

Communal Conjointment / Bondحلقه پیوند شعوری

T-Consciousness Bondحلقه کنترل تشعشع منفی [روح جمعی]

Control-eTašašo-e Manfī (Negative Meta-Emission Control)حلقه کنترل دشارژ (انرژی پنهان) بیرونی

Control-eDešaržBīrūnī (External De-charge Control)حلقه کنترل ذهن

Mind Control (Control-eDhehn)حلقه گستردگی

Gostardegī (Vastitude, Vastity)حمد

amd (Praise)حواس بیرونی اصلی

Main external sensesحواس درونی اطلاعاتی

Informational inner sensesحواس درونی کنترل زیستی

Inner senses of biotical controlحوزه های کالبدی

Body Areasحکم صاحب تصویر نسبت به تصویر

Status of owner of Image relative to imageحکمت

ekmat (Divine wisdom)حیات

Lifeحیات اشتراکی کیهانی و فراکیهانی (فرضیه)

Cosmic and meta-cosmic communal Lifeحیات تاریک

Dark Lifeحیات روشن

Light Lifeحیات پایه

Base Lifeحیرت

Amazement, Astonishment (Heyrat)خ

خاصیت دوگانه «موج– ذره»

Dual nature of wave-particleخاموشی / خموشی

Xāmušī (Silence/Quietness)خبیر (از صفات خداوند)

All-Aware (the) (al-Xabīr)خداشناسی

Theologyخدامحور

Theocentric, God-centeredخدامحوری

Theocentricity, God-Centerednessخدای رحمان

God the Rahmānخدمت عملی

Practical serviceخرابات

Xarābāt (desolate step, Erfanic ruin)خرابی / خراب شدن

Desolation,Demolition, Ruin


خرد

Wisdomخشم

Wrath, Ire, Angerخصوصی (اماکن)

Private (Places/Spaces)خلسه

Trance, Ecstasyخلع سلاح

Disarmamentخلقت خاص

Special creationخلقت عام

General creationخمش فضا - زمان

Space - Time curvatureخمش نور

Light bendingخمیدگی فضا - زمان

Space-Time curvednessخنثی سازی

Neutralizationخودخواهی

Egoism, Selfishnessخودسپاری

Self-surrenderingخودشناسی

Selfologyخودشناسی عرفانی

Erfanical selfologyخودفراموشی نرم / خشن

Mild / Truculent self-forgetfulnessخودفراموشی کالبدی

Bodily Self-forgetfulnessخودمحور

Self-centeredخودمحوری

Self-centerednessخودنمایی

Ostentation, showing offخودگردانی کیهان

Self-governing of the Cosmosخوشبینی

Optimismخیر و شر

Good and Evilد

دادگاه ویژه

Special courtدارای عدم قطعیت

Being of Uncertaintyدانستگی

Learnednessدانش کمال

Kamal knowledgeدربرگرفته شده

Included (Encompassed)دربرگیرنده

Inclusive (Encompassing)دربرگیرنده همه چیز

All-encompassingدربرگیرنده کامل

Entire inclusiveدربرگیرندگی

Inclusiveness, Inclusivityدرخت

Tree (Šajareh/ Ādam’s Seed)درمان

Darmān (Healing)درمان موضعی / غیرموضعی

Local / non-local Healingدرمان مکمل

Complementary Darmānدرمان ناپذیر

Unhealable, Incurableدرونی / داخلی (کنترل دشارژ)

Internalدرک

Perception, Comprehension


دریافت (اخذ آگاهی)

Receiptدریچه فرضی مانع ورود تشعشعات

Hypothetical valve preventing the entry of Meta-Emissionsدستگاه

System (Machine)دستگاه کیهان

Cosmos system (Machine)دشارژ

De-chargeدعانما

Pseudo-prayerدفاعی

Defensiveدلرحمی

Kindheartednessدلسوزی

Compassionدموی

Sanguineدندانه های امواج تکانش الکترونها

Jags of electrons impulse wavesدنیای ابزار

World of meansدنیای بی ابزاری

World of no-meansدنیای تناسب (نسبتها)

World of proportionدنیای مجازی

Virtual (Majāzic) worldدنیای کمیت

World of quantityدنیای کیفیت

World of qualityدوره جامع پایه

Comprehensive Foundation Programدوره جامع پایه عرفان کیهانی حلقه

Erfan Keyhani HalghehComprehensive Foundation Programدوره شعور

T-Consciousness courseدوری از رنج (اصل)

Pain avoidanceدوطرفه (در خصوص اعلام حلقه)

Two waysدوقطبی

Bi-polar (Doqo)دوقطبیت

Bi-polarityدوگانه

Dualistic


دوگانه سازی کیهان

Cosmos dualizationدوگانگی

Dualityدید باطنبین

Inner-viewing visionدید باطنی

Inner(enic) visionدید ظاهربین

Apparent-viewing visionدید ظاهری

Superficial visionدید فراکُلنگر/ی

Interuniversalism visionدید ناظر

Observer’s visionدید نسبیتی

Relativistic visionدید نسبیتی باطنی

Inner(enic) relativistic visionدید واقعی

Actual visionدید واقعی باطنی

Inner(enic) Actual visionدید واقعی ظاهری

Apparent (āheric)Actual visionدیگرمحوری

Other-centerednessذ

ذات

Essenceذات هستی

Essence of universeذرات بنیادی

Fundamental particlesذره سیاهچاله کیهانی

Cosmic Black Hole particleذریه

Seed Particleذهن - روانشناسی فراکُلنگر

Interuniversal Psymentologyذهن آب / ماده

Mind of water / matterذهن ادراکی

Perceptional Mindذهن اشتراکی

Communal Mindذهن جمعی انسان

Collective Mind of humankindذهن جمعی جزء

Collective Mind of partذهن جمعی کل

Collective Mind of the wholeذهن رها

Emancipated Mind, Free Mindذهن نهادی

Nahādic (Instinctive) Mindذهن واحده

Uni-Mindذهن پایه

Base Mindذهن کیهانی

Cosmic Mindذهنخوانی

Mind-readingذهنی - تنی

Mentosomatic


ذهنیت

Mentality, Mentalnessذوق و شوق

Fervor and Eagernessذکر

Dhekr (Perception of Presence)ذکر و مانترا

Dhekr and Mantraر

راه دور (ارتباط)

Far distanceراه نزدیک (ارتباط)

Close distanceرب العالمین

Lord of Realmsرب الناس

Lord of Ādamians (Rabb-o-Nās)رحمان

Ramān (the All-Merciful)رحمانیت عام الهی

Ramāniyyat e Āmm e Elāhī (Divine General Mercifulness)رحمت

Ramat (Divine Mercy)رحمت خاص

Ramat-e Xāṣṣ (Divine Special Mercy)رحمت عام

Ramat-e Āmm (Divine general Mercy)رحیم (از صفات الهی)

Raḥīm (The All-Merciful)


رحیمیت الهی

Raīmiyyat-e Elāhī (Divine Special Mercifulness)رحیمیت جبری

Predestinational (Jabr) special Mercifulnessرشد فکری انسان

Human’s intellectual development


رضا / رضایت / راضی بودن

Satisfaction, Contentmentرفت و برگشت

Back and forth(Round-trip)رفتار

Behavior, Mannerرفتارشناسی

Behaviorologyرقص سینوسی

Sinusoidal danceرقص محوری

Nutation (Axial dance)رقیق / رقت

Dilute, Dilutive, Dilutionرمبش

Collapse / Collapsingرمبیدن

Collapseرمبیدگی

Collapsednessرند

Rend (Perfect Āref)رندی

Rendi (Kamālistic Perfection)رها / رهایی

Free / Freenessرهایی (: خلاصی و مخلص شدن)

Deliverance, Emancipationرهرو / رهروی

Wayfarer / Wayfaringروان

Psycheروان عاطفی

Emotional psycheروان نهادی خاص

Special Nahādic (Instinctive) psycheروان نهادی عام

General Nahādic (Instinctive) psycheروانتنی

Psychosomaticروانی

Psychic


روانیت

Psychicness,Psychalness


روح القدس

Holy Spiritروح الله

Spirit of Allahروح جمعی

Collective Spiritروح هادی

Guide Spiritروحیه مثبت / منفی

Positive / Negative spiritروزی آسمانی

Heavenly sustenanceروش مجازسازی

Virtuality-making methodروشن شدگی

Enlightenednessروشنبینی

Clear-sightednessروشنفکری

Enlightenmentروشنگری

Enlightening, Enlightenmentریاضت

Asceticism, Ascesisریاضیات کیفی

Qualitative mathematicsریخت شناسی

Morphology


ریزذره / ریزذرات

Microparticlesریزش (در مسیر کمال)

Fall, Downfallز

زامبیگری

Zombiism (Zombie pandemic)زامبیگری کالبدی

Bodily Zombiismزمان

Timeزمان حال حاضر حقیقی

True current Timeزمان حال حاضر واقعی

Actual current Timeزمان حقیقی

True Timeزمان واقعی

Actual Time

زکات

Zakāt(the reciprocity of blessings)زیراتمی

Sub-atomicزیرشعور

Sub-T-Consciousnessزیرکیهان

Infra-Cosmosزیست بوم

Ecosystem

زیستشناسی شعوری

T-Consciousness biologyزیستگاه

Habitat

زیستی

Biotic / Bioticalس

سابقه بیماری

Medical history, Disease historyساحت (حضرت / ملک)

Dominion


ساحت مقدس خود

His holy Presenceساختار شعوری

T-Consciousness structureساختار موجی

Wave-based structure

ساز و کار کیهان

Mechanism of the Cosmosسازمند

Organized, Structuredساطع شدن

Emanate, Emitسالک

Wayfarerسايمنتولوژی

Psymentologyسايمنتولوژیست

Psymentologistسايمنتولوژیسم

Psymentologismسايمنتولوژیکی

Psymentologicalسایمنتودرمانی

Psymentodarmāniسایمنتوگر (= سایمنتودرمانگر)

Psymentoerسایمنتوگری (= سایمنتودرمانگری)

Psymentoernessسایمنتوگیر (= سایمنتودرمانگیر)

Psymentoeeسایمنتوگیری (= سایمنتودرمانگیری)

Psymentoeenessستاد عملیات ذهن

Mind’s operation headquarterستارالعیوب/ ستارالعیوبی

All-Concealer (the) of faults

All-Concealerness of faultsستایش طلبی (اصل)

Praise-seekingسختی

Rigidity


سرخوردگی

Disappointment, Frustrationسردی مطلق

Absolute coldnessسرعت نور

Speed of light / Light speedسرکوب

Repressionسطح / سطوح شعوری

T-Consciousness level/sسطح ذهن خاص

Special level of Mindسطح ذهن عام

Common level of Mindسطح ذهن کلی

General level of Mindسطح روان خاص

Special level of Psycheسطح روان عام

Common level of Psycheسفر/سیر من الحق الی الخلق بالحق

Journey from the Truth (aqq) to Creature with the Truth (aqq)سفر/سیر من الخلق الی الحق

Journey from Creature to the Truth (aqq)سمیع (از صفات خداوند)

All-Hearing (the) (al-Samī)سه بعدی سازی مغز

Brain three-dimensionalizationسوداوی (مزاج / تیپ)

Atrabiliousnessسوگندنامه

Affidavitسکه وجودی

Existential coinسکون (: بی حرکتی)

Quiescency (Motionlessness)سیاهچاله درون - کیهانی

Intra-cosmic Black holeسیاهچاله کیهانی

Cosmic Black holeسیر تسلسل باطل

Endless futile sequenceسیر و سلوک

Spiritual Journeyسیری ناپذیری (اصل)

Insatiabilityسیستم خودکار و خودگردان

Automated and autonomous systemسیستم دفاعی بدن

Body’s defense systemسیستم عصبی ثانویه

Secondary nervous systemش

شادی و نشاط

Joy and mirthشارژ شعوری

T-Consciousnesschargeشارژ شعوری خاص / عام

Special / General T-Consciousness chargeشارژ شعوری ذاتی

Inherent T-Consciousness chargeشارژ شعوری طبیعی

Natural T-Consciousnesschargeشارژ محیطی

Environmental T-Consciousness charge


شاهد / شاهدی

Witness / Witnessingشبکه شعور کیهانی

Cosmic T-Consciousness Network (CTCN)شبکه هوشمندی کیهانی

Cosmic Intelligence Network (CTCN)شجره

Šajareh (Tree)شجره هستی

Tree of existence (Šajareh)شخصیت

Personalityشخصیت حقیقی / واقعی

True / Actual Personalityشخصیت پذیری

Personalitibilityشخصیتخوانی

Character-readingشر (← خیر)

Evilشرعی

Legal (religious)شرک

Šerk (Polytheism)شریعت

Religious Law (Šarīat)شعاع کیهان

Radius of the Cosmosشعور

T-Consciousness (Šoūr)شعور بافت

Tissue T-Consciousnessشعور بنیادی

Fundamental T-Consciousnessشعور تعقل اختیاری

T-Consciousness of optional intellectشعور تعقل غریزی

T-Consciousness of instinctive intellectشعور ثابت

Constant T-Consciousnessشعور جزء (← شعور کل)

T-Consciousnessof partشعور حیات

T-Consciousness of Lifeشعور درک عشق

T-Consciousness of Love perceptionشعور ذهن

T-Consciousness of Mindشعور زمینه

T-Consciousness of groundworkشعور زیستی

Biotical T-Consciousnessشعور سلول

T-Consciousness of cell


شعور سلولی

Cellular T-Consciousnessشعور طبیعی

Natural T-Consciousnessشعور عضو

T-Consciousness of organشعور مادی

Material T-Consciousnessشعور متغیر

Variable T-Consciousnessشعور ناظر

Observer’s T-Consciousnessشعور پایه

Base T-Consciousnessشعور کل

T-Consciousness of the wholeشعور کل (فرامکان)

T-Consciousness the wholeشعور کلتَر

Wholer T-Consciousnessشعور کلی

General T-Consciousnessشعور کیهانی

Cosmic T-Consciousnessشناخت احساسی

Emotional cognitionشناخت باطنی

Inner-oriented cognitionشناخت ذاتی

Essence-oriented cognitionشناخت ذوقی

Fervor cognitionشناخت شعوری

T-Consciousness-based Cognitionشناخت ظاهری

Apparent-oriented cognitionشناخت کمی

Quantitative cognitionشناخت کیفی

Qualitative cognitionشناخت کیفی هستی

Qualitative cognition of existenceشناوری

Flotation / Floatingشهود / شهودی

Intuition / Intuitionalشوک کالبد اختری

Astral body shockشکوفایی ذهنی و روانی

Mental and psychic flowering/ efflorescenceشیطان

Satan (Devil)ص

صالح

Peace-man (āle)صالحیت

Pacificism (Ṣāleḥiyyat)


صراط مستقیم

Straight Path, Middle Pathصفحه جریان نور خورشید

Panel of the sunlight flowصفحه فرضی مجازساز اصلی

Hypothetical sheet of the main Virtuality-maker (Majāzsāz)صفحه های فرضی مجازساز فرعی

Hypothetical sheets of subsidiary Virtuality-maker (Majāzsāz)صفراوی

Biliousnessصلبیت

Rigidityصلح (با خدا و ...)

Peaceصواب (← ثواب)

Right [act, etc.]صیقلی مطلق

Absolute Glossyض

ضدانرژی

Anti-energyضدانرژی تاریک / روشن

Dark / Light Anti-energyضددیداری (تشعشع دفاعی)

Anti-visualضدذرات

Anti-particlesضدرمبش

Anti-collapseضدشعور

Anti-T-Consciousnessضدشنیداری (تشعشع دفاعی)

Anti-auralضدضربه (بودن)

Crush resistant, Unbreakableضدماده

Anti-matterضدماده تاریک / روشن

Dark / Light Anti-matterضدموج

Anti-waveضدکمال

Dzedd-e Kamāl (Anti-spiritual-perfection)ضدیت

Oppositionضدین

Dzeddayn (Two-opposites)ضربه ناپذیری

Invulnerabilityضمیر خودآگاه

Conscious Mindضمیر ناخودآگاه

Unconscious / Subconscious Mindضمیر نیمه خودآگاه

Semiconscious Mindط

طاغوت

Tāghūt (Rebel, Disobedient)طالعبینی

Soothsaying, Astrologyطب سوزنی

Acupunctureطب مکمل فرادرمانی

Faradarmani Complementary Medicine


طبع نرم افزاری

Software natureطبقات شعوری

T-Consciousness levelsطراح فرضی

Hypothetical designerطراح کیهان

Designer (the) of the Cosmosطرح توجیهی

Justification plans [feasibility study]طرح نحوه اجرای کیهان

Plan for the manner of executing the Cosmosطرح وجودی

Existential planطرح کلی مهندسی کیهان

General plan of engineering the Cosmosطریقت

Tariqat (Erfan Path)طلسم

Talisman, Spellطلسمبانان

Talismanians (TS Group)طول-موج/ طولِ موج

Wavelength / the length of the waveطی الارض

Tayyol-Arʣ (Thaumaturgical teleportation)طینت / سرشت

Nature / the Basisظ

ظاهر

Apparent, Appearance (āher)ظاهر هستی

Appearance of existenceظاهربین (اصطلاح عام)

Shallow-minded, Superficial (person)ظاهربین (در مقابل باطن بین)

Apparent-viewerظاهربینی (در مقابل باطن بینی)

Apparent-viewingظاهرسازی

Simulationظاهرپرستی

Externalismظاهرگرایی

Appearancism, Literalism, Formalismظاهری

Apparent, Superficial (āheric)ع

عارف

Āref (Gnostic, Theosopher, Mystic)عاشق

Loverعالم (عالمین / عوالم)

Realm/sعالم امکان

Realm of Possibilityعالم تضاد

Realm of Oppositionعالم فراحقیقی

Meta-True Realmعالم فرازبان

Supra-lingual Realmعالم فرکانسی

Frequency-based Realmعالم ماوراء

Metaphysics Realmعالم موجی

Wave-based Realmعالم هستی

Realm of existence / universeعالم هستی مادی

Realm of material existenceعامل ایجاد وحدت اضداد

Factor of creating the unity of oppositesعامل متضاد

Opposed / Opposing factorعامل مجازی زمان

Virtual (Majāzic) factor of Timeعامل مشترک ایجاد اضداد و وحدتساز[ی] اضداد (پوسته موتور)

Common factor of creating the opposites and unifying the opposites (Engine shell)عامل هماهنگ کننده

Coordinator factorعامل وحدتساز اضداد

Unifier factor of opposites / the factor unifying the oppositesعامل وحدتسازی اضداد

Factor of unifying the opposites


عبادت

Servitudeعدالت الهی

Divine justiceعدد (عصر)

Numberعدم

Adam (Nought, Non-existence)عدم بقای اطلاعات فرعی

Non-survival of sub-Informationعدم تشابه و تکرار (اصل)

Dissimilarity and unrepetitionعدم حضور در حلقه

Lack of Presence/Nonpresence into Halghehعدم قطعیت «ط»

Uncertainty (T)عدم مادیت

Immateriality / Lack of materialityعدم همفازی

Lack of Symphasyعدم کمیت

Lack of quantityعرش

Arš (Divine Throne)عرفان

Erfan (Halgheh, etc.)عرفان حلقه

Erfan Halghehعرفان عملی

Practical Erfanعرفان قدرت

Erfan of Power (Erfan Qodrat)عرفان نظری

Theoretical Erfanعرفان نوین

New Erfan (Mysticism)عرفان کمال

Erfan of Kamalعرفان کیهانی حلقه

Erfan Keyhani Halghehعشق زمینی

Terrestrial loveعشق عشقانی

Lovical love (Love-oriented)عشق عقلانی

Logical love (Reason-oriented)عصر عدد

Era of Numberعصر قانون

Era of Lawعصر هوشمندی

Era of Intelligenceعطف به خود (اصل)

Self-concernعظمت

Aamat (Magnitude)عقبماندگی روانی

Psychic retardationعقل جزءنگر

Part-viewer Intellect / Reasonعقل واقعنگر

Realistic Intellect / Reasonعلت وجودی

Existential causeعلم حصولی

Acquired knowledgeعلم شهودی

Intuitional knowledgeعلم محض

Pure knowledgeعلم و دانش

Science and knowledgeعلوم غریبه

Occult sciencesعلیم (از صفات خداوند)

All-Knowing (the) (al-Alīm)عمل و عکس العمل

Action and reactionعمومی (اماکن)

Public (Places/Spaces)عوامل اضداد

Factors of oppositesعوامل ایجاد اضداد

Factors of creating the oppositesعوامل ایجاد تضاد

Factors of creating the Oppositionعوامل تضادساز

Opposition-maker factorsعوامل جانبی

Ancillary factorsعوامل دخیل

Contributing factorsغ

غریزه

Instinctغریزی

Instinctual, Instinctiveغم و اندوه

Sadness, Sorrow, Griefغنی (از صفات خداوند)

All-Rich (the) (al-Ghaniyy)غوطه ور (در هیچ)

Immersedغیب

Ghayb (Invisible, Hidden)غیب الغیوب

Ghayb-al-Ghoyūb(Hidden of Hiddens)غیرجانداران

Non-Living things


غیرزیستی

Abiotic / Abioticalغیرفشرده

Uncompressedغیرقابل تعریف

Indefinableغیرقابل توصیف

Indescribable, Ineffableغیرقابل شکافت

Non-cleavableغیرمتراکم

Non-denseغیرهدفمند

Non-purposefulغیرهمزمان (در خصوص اعلام حلقه)

Asynchronousف

فاز مثبت / منفی

Positive / Negative phaseفراابرشعور

High-Super-T-Consciousnessفراانرژی

Meta-energy

فراتضاد

Meta-Oppositionفراحقیقت

Meta-Truthفرادرمانگاه

Faraclinicفرادرمانگر

Faradarmangar [Faradarmaniator]


فرادرمانگری

Faradarmangari (Faradarmaniation)فرادرمانگیر

Faradarmangir (Faradarmaniatee)فرادرمانگیری

Faradarmangiri (Faradarmaniateeness)فرادرمانی

Faradarmani(Divine-Healing)فرادرمانی-شناختی

Faradarmaniologicalفرادرمانی-شناس

Faradarmaniologistفرادرمانی-شناسی

Faradarmaniologyفرادرمانیگرا (محقق و علاقه مند به فرادرمانی)

Faradarmanistفرادرمانیگرایی (گرایش به حوزۀ فرادرمانی)

Faradarmanismفراذهنی

Supra-Mentalفرازبانی

Supra-lingual / Supra-lingualityفرازمان

Meta-Timeفرازیرشعور

High-Sub-T-Consciousnessفراشعور

Meta-T-Consciousnessفراعقل

Meta-Reason (Fara-Aql)فراغریزی

Meta-instinctual, Meta-instinctiveفراماده

Meta-matterفرامکان

Meta-Placeفراپزشکی

Meta-medicineفراکُلنگر (دید، بینش)

Interuniversalism

Interuniversal, Interuniversalistic


فراکُلنگر (صاحب دید فراکلنگری)

Interuniversalerفراکُلنگر (محقق در حوزه فراکلنگری)

Interuniversalistفراکُلنگری (دارای دید فراکلنگر بودن)

Interuniversalernessفراکُلنگری (مکتب)

Interuniversalismفراکیهان

Meta-Cosmosفراکیهانی

Meta-Cosmicفردانیت

Fardāniyyat (Divine Singularity)فردیت

Individualnessفرضی (احتمالی / پنداشتی)

Assumptive / hypotheticفرضیه، فرض

Hypothesis, Assumption, Theoryفصل مشترک (نقاط مشترک)

Intersectionفضا

Spaceفضای بحرانی

Critical spaceفضای نرمال

Normal spaceفطرت

Fetrat(Main motherboard)فلسفه وجودی

Existential philosophyفلسفه وقوع

Philosophy of occurrenceفلک

Heavenly sphere, firmamentفهم

Understandingفوق اتمی

Supra-atomicفوق متراکم

Ultra-denseفکرخوانی

Thought-readingفیض

Feyʣ (Mercy emanation)فیلتر بینش

Outlook filterفیلتر ذهنی

Mind filterفیلتر عقلی

Reason / Logic filterق

قاب قوسین

Qāb-a Qawsayn (the Two Arcs)قابلیت بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh) Capabilityقانون ارتباط

Law of Connectionقانون تضاد

Law of Oppositionقانون تضاد و دوگانگی

Law of Opposition and Dualityقانون تغییر

Law of Changeقانون تولد و مرگ

Law of Birth-Deathقانون همبستگی و پیوستگی

Law of correlation & interconnectednessقدرتنمایی

Power-showingقرب

Nearnessقربانی (کردن)

Sacrificeقضاوت کردن (شاهد نبودن)

Judgeقطع دیداری (تشعشع دفاعی)

Visual disconnectionقطع شنیداری (تشعشع دفاعی)

Auditory disconnectionقطعیت

Certaintyقفل ذهنی

Mental Lockقمر (اقمار) مصنوعی

Artificial moons (satellites)قوس صعودی

Ascending Arcقوس نزولی

Descending Arcقیاس اطلاعات

Comparison of Informationقیاس، ارزیابی

Comparison, Evaluationقیچی زمان

Scissors of Timeل

لاتضاد

No-Oppositionلازمان

No-Timeلامکان

No-Placeلاهوت

Lāhūt(Unity Realm)لاوجود

No-Existenceلایه حفاظت

Protection Layerلایه محافظ

Protective Layerلبه کیهان

Rim of the Cosmosلهیدگی

Quenching (Crushedness)م

مادر دوم

Second-Motherماده تاریک

 Dark matterماده در وحدت

Matter in unityماده روشن

Light matterماده غیرمتراکم

Non-dense matterماده محض

Pure matterماده مطلق

Absolute Matter / TAMماده یکپارچه

Uniform matterمادیت

Materialityمارپیچی

Helicalماهیت

Quiddityمبدل آشکارساز حیات روشن

Detector converter of light Lifeمبدل انرژیهای پنهان

Hidden energies converterمبدل تاریک

Dark converterمبدل حیات تاریک

Dark Life converterمتحرک

In-motion, Self-movingمتخلفین

Offendersمتصل

Linked (Mottael)متصل شونده

Linkeeمتصل کننده

Linkerمتضاد

Opposing, Opposedمتغیر

Variableمتغیر بودن کیهان

Variableness of the Cosmosمثلث شعوری

T-Consciousness triangleمجاز (مَجاز)

Virtuality (Majāz)مجاز بودن کیهان (مَجاز)

Virtualityness of the Cosmosمجازبینی (مَجازبینی)

Virtuality-viewingمجازساز

Virtuality-makerمجازسازی (مَجازسازی)

Virtuality-makingمجازی (مَجازی)

Virtual (Majāzic)مجازی ساز (مَجازیساز)

Virtualizerمجازیت / مجازی بودن تصویر /کیهان

Virtualness of the image/Cosmosمجازیسازی

Virtualization (Majāzi-sāzī)محاط (مُحاط)

Encompassedمحرک

Stimulus, Moverمحصور

Surroundedمحقق (بیطرف)

Researcher / Truth-seekerمحور اعتقادی

Belief axisمحور بینشی

Outlook axisمحور حلقه ها

Halghehs axisمحور حیات

Life axisمحور خالق و مخلوق

Creator and creature axisمحور شعوری

T-Consciousness axisمحور وجودی

Existential axisمحور کیهان

Cosmos axisمحیرالعقول

Stupendousمحیط

Encompassingمحیط (از صفات خداوند)

All-Encompassing (the) (Mohī)محیط میان سیاره ای

Interplanetary mediumمخدر محرک

Stimulantمداخله برنامه شعوری

Intervention of T-Consciousness programمداخله درمانی

Therapeutic / Cure / Treatment interventionمدار سینوسی

Sinusoidal orbitمدعی (سوپر دانا)

Pretentious (self-opinionated)مدیریت بدن و سلول

Body and cell managementمدیریت تنازع بقا

Management of struggle for survivalمدیریت توزیع شعوری ذهن

Management of T-Consciousness distribution of Mindمدیریت حافظه

Memory managementمدیریت داخلی وجود انسان

Internal management of human existenceمدیریت ذخیره اطلاعات (حافظه ذهنی)

Information storage managementمدیریت ذخیره اطلاعات کل

Whole’s Information storage managementمدیریت و سازماندهی ادراکات

Management and organization of perceptionsمدیریت چیدمان اطلاعات (فکرسازی)

Management of Information setup (Thought)مدیریت کُلنگر

Whole-viewing (Holistic) managementمذهب

Sect, religious Sectمذهب اشتراکی

Communal religionمراد

Sufi master (Morād, Followed Mystic)مراسم / مناسک [عبادی]

Religious Rites, Ritualsمرام

Creed, Credence, Religionمرام رندی

Rendi creedمربی

Morabbī (Master, Trainer)


مروارید سیاه خداوند

God's Black Pearlمرگ خودفراموشی

Self-forgetfulness deathمرگ نامحسوس

Imperceptible deathمرید

Follower, Devotee, Disciple (Morīd)مریدی

Devotion, Discipleship (Morīdī)مریدی و مرادی

Mastership and discipleship (Morīdī-yo Morādī)مسبب الاسباب (مُسبِّب الاسباب)

Causer (the) of All Causesمستتر

Concealedمسخ

Masx (Mind Possession)مسیر (قانون مسیر و مقصد)

Pathمسیر حرکت انسان

Human journey['s path]مشاهدات رصدی

Astronomical observationsمشهود (در عرفان)

Witnessedمصونیت شعوری

T-Consciousness immunityمضطر

Helpless, Desperateمطلق

Absoluteمطلق بودن صاحب تصویر

Absoluteness of theimage’s ownerمظهر حق

Manifestation/Appearance of TRUTH (aqq)معادله

Equationمعرفت

Divine-Knowledgeمعرفت پژوه

Divine-Knowledge-searcherمعرفت پژوهی

Divine-Knowledge-searchingمعرفتجویی

Divine-Knowledge-seekingمعرفتگرایی

Divine-Knowledgismمعلول

Caused, Effectمعنابخشی

Meaning-making, Sense-makingمعکوس کلام

Reverse of speechمقاومت توری فضا

Resistance of Space Fabric / Netمقید

Boundملک (مَلَک)

Angelملک الموت (مَلَک الموت)

Angel of deathملک الناس (مَلِک الناس)

Sovereign of Ādamians (Malek-o-Nās)ملکوت

Malakūt (Angelic Realm)ممکن الوجود

Possible-existentمن

Me (the), Egoمن ایدآل

Ideal Meمن برنامه ریزی شده

Programmed Meمن برنامه پذیر

Programmable Meمن ثابت

Stationary Meمن جمعی

Collective Meمن حقیقی

True Meمن دادستان

Prosecutor Meمن دون الله

Other than Allahمن شناسی

Meologyمن ضدکمال

Dzedd-e Kamāls Me (Anti-Kamāl‘s Me)من عشقانی

Lovical Me (Love-oriented Me)من عقلانی

Logical Me (Reason-oriented Me)من متحرک

In-motion Meمن متعالی

Sublime Meمن متغیر

Alterable Meمن مجری

Executor Meمن مدافع

Advocate Meمن مدیرعامل

Managing-director Meمن معنوی

Spiritual Meمن ناخودآگاهی

Subconscious / Unconscious Me


من ناقص

Imperfect Meمن هادی

Guide Meمن های درون

Inner Me'sمن های ما

Our Me’sمن واقعی

Actual Meمن کامل

Perfect Meمن کمال

Kamāl’s Me (Spiritual-Perfection Me)من کمالجو

Kamāl-seeking Meمن کمالپذیر

Kamāl-receptive Meمن کمی و کیفی

Quantitative and Qualitative Meمن گردن کلفت

Bully Meمناظره

Co-observation(Monāereh)منشور فرضی

Hypothetical Prism


منشور فرضی تأویل (بازگشت)

Recoil hypothetical Prismمنشور فرضی تبدیل

Conversion hypothetical Prismمنشور معکوس (تأویل)

Inverse Prism (Recoil)منطق خلقت

Creation Logicمنظر

Observatory, Observer-view (Manẓar)


منظره

Obserview (Manareh)منظره حقيقی

True Observiewمنظره سخت افزاری

Hardware Observiewمنظره مطلق مطلق

Absolute-absolute Obserview


منظره مطلق نسبی

Relative-absolute Observiewمنظره نرم افزاری

Software Obserview


منظره نسبی بالقوه

Potential-relative Observiewمنظره نسبی حقیقی

True-relative Obserview


منظره نسبی واقعی

Actual-relative Observiewمنظره واقعی

Actual Observiewمنظره واقعی مطلق

Absolute-actual Observiewمنظره کیهان

Obserview of the Cosmosمنظور (هدف منظره)

Observed (Manūr)منفعت طلبی (اصل)

Profiteering, self-interestednessمنیت

Me-centeredness, Me-nessمهبانگ

Big Bangمهندسی شعوری کیهان

T-Consciousness Engineering of the Cosmosموج بنیادی

Fundamental waveموج غیرمتراکم

Non-dense waveموج متراکم

Dense (Compressed) waveموجودات ذهنی

Mind-beings, Mindic beingsموجودات زنده

Living organisms


موجودات عقلی

Logic-beingsموجودات غیرارگانیک

Nonorganic Beingsموجودات فرازمینی

Extraterrestrial beingsموجودیت

Existency (entity)موجی

Wave-based, Wavic, Waveformمچالگی / مچاله شدن

Crumpleمکان

Placeمکتب

Schoolمیدان ثابت جمعی

Collective constant Fieldمیدان شعوری

T-Consciousness Fieldمیدان شعوری ثابت

Constant T-Consciousness Fieldمیدان شعوری ثابت ترکیبی

Combinational-Constant T-Consciousness Fieldمیدان شعوری ثابت تکی

Individual-Constant T-Consciousness Fieldمیدان شعوری ثابت جمعی

Collective-Constant T-Consciousness Fieldمیدان شعوری زیستی

Biotical T-Consciousness Fieldمیدان شعوری متغیر

Variable T-Consciousness Fieldمیدان پیوند شعوری

T-Consciousness bond Field