تصمیم گیری خودکار

Automated decision-making


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی