تلفیق (واقعیت و حقیقت و ...)

Integration

» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی