تلقین پذیر(ی)

Suggestible / Suggestibility


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی