یکطرفه (در خصوص اعلام حلقه)

One way


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی