آزاد و رها (تعریف مطلق)

Freed and Free


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی