تداعی

Association (of ideas, etc.) (Tadāī)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی