توان بالفعل

Actual (Be-al-Fel) power


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی