یکپارچگی هستی / شعور

Integrity of the universe


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی