سابقه بیماری

Medical history, Disease history


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی