تلفیق (من ثابت و من متحرک)

Fusion


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی