تسهیلات رحمانی

Rahmāni [the Merciful] Facilities


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی