توان بالقوه

Potential (Be-al-Qovveh) power


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی