تمایل به لذت (اصل)

Tendency to the pleasure


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی