تقوا

Self-Preservation, Self-Possession (Taqvā)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی