یوم الدین

Yawm-o-Dīn (The day of the Creeds/Beliefs)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی