آرامش جسمی (ظاهری)

Physical calmness / relaxation


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی