تماسی و تزریقی (تشعشع دفاعی)

Touch & Injection type


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی