تسلیم

Self-Surrendering, Submission (Taslīm)


» واژه نامه عرفان حلقه به زبان انگلیسی