ارتباط هاي دوره (ترم يك)

ارتباط هاي دوره (ترم يك)

از Taheri Academy در
Number of replies: 0
معرفت پژوهان عزيز در حال حاضر در دوره آزمايشي هستيم و منتظريم مشكل دوستاني كه در گروه A ثبت نام كرده اند و هنوز نتوانسته اند وارد شوند حل شود تا وارد دوره اصلي شويم. در دوره اصلي در هر ترم، ارتباطات دوره (كارعملي) مخصوص همان ترم را خواهيم داشت.