راه حل مشاهده تابلوي اعلانات نصفه

راه حل مشاهده تابلوي اعلانات نصفه

از Taheri Academy در
Number of replies: 0
معرفت پژوهاني كه متن اطلاعيه هاي تابلوي اعلانات را در موبايل خود نصفه مشاهده ميكنند در صورتيكه موبايل خود را چرخانده و به صورت افقي نگه دارند مشكل حل ميشود.