چند نمونه تصویری از گزارشات سیستم آکادمی

چند نمونه تصویری از گزارشات سیستم آکادمی

از Taheri Academy در
Number of replies: 0

گزارش اولین و آخرین ورود به سایت:
نمایش گزارش سیستم در مورد تاریخ اولین و آخرین ورود کاربربه سیستم

 

گزارش ریز فعالیتهای کاربر در سایت و صفحاتی که مشاهده نموده است.

گزارش صفحات مشاهده شده توسط کاربر

 

گزارش حضور روزانه کاربر در سایت:

نمودار حضور کاربر در سایت