اجبار به مشاهده ویدیوها به ترتیب

اجبار به مشاهده ویدیوها به ترتیب

از Taheri Academy در
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزیز
از این پس، ترتیب مشاهده ویدیوها اجباری است و در صورتی یک ویدیو قابل مشاهده است که ویدیوی قبل آن دیده شده باشد.

برای مشاهده آموزشهای مرتبط با موضوع فوق به درس «راهنمای سایت» مراجعه و ویدیو با عنوان «ترتیب مشاهده ویدیوها» را مشاهده نمایید.

لازم به توضیح است این اجبار صرفا برای دفعه اول مشاهده است و در دفعات بعدی افراد میتوانند به ترتیب دلخواه ویدیوها را مشاهده نمایند.