بازتولید ویدیوهای شعور

بازتولید ویدیوهای شعور

by Taheri Academy -
Number of replies: 0

معرفت پژوهان گرامی
ویدیوهای جدید جایگزین ویدیوهای شماره 8 تا 25 از درس شعور شده اند. 
لازم به توضیح است طبق اعلام قبلی به زودی شمارنده همه ویدیوها صفر میشود.