بارگذاري ويدئوي مستند

بارگذاري ويدئوي مستند

از آكادمی طاهری در
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزيز، مستند كيهان وارونه در ترم اول بارگذاري شد.
لازم به توضيح است از اين پس تعدادي از جلسات و دروس به شكل فيلم مستند خواهد بود.