بارگذاری ویدئوهای جدید در درس فرادرمانی

بارگذاری ویدئوهای جدید در درس فرادرمانی

از آكادمی طاهری در
Number of replies: 0

معرفت پژوهان عزیز
15 ویدئوی جدید در درس فرادرمانی قرار گرفت.
از ویدئوی شماره 11 تا ویدئوی شماره 25
برای مشاهده آنها به درس فرادرمانی مراجعه فرمایید.

درس: فرادرمانی (taheriacademy.com)