می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ک

کاربر

User

کارگزاران الهی

Divine agents


کارگزاری ( شبکه شعور )

Agency


کالبد اختری

Astral body


کالبد بقاء جسمی

Physical Survival body


کالبد تاریک

Dark body


کالبد تغذیه جسمی

Physical nutrition body


کالبد حیات تاریک

Dark Life body


کالبد ذهنی

Mental body


کالبد ربوبیتی

Robūbiyyati (Lordship-related) bodyصفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه