می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  (ادامه)
  همه

و

واحد نرم افزاری

Software unit


واحدیت [عالم]

Vāḥediyyat (Oneness) [Realm]


وارفتگی

Exhaustedness


واقعی

Actual


واقعیت

Actuality


واقعیت خارجی / واقعیت بیرونی

External Actuality


واقعیت مجازی

Virtual (Mazic) Actuality


واقعیت وجودی

Existential Actuality


واقعیت‌نگر

Actuality-viewer


واقعیت‌نگری

Actuality-viewingصفحه:  1  2  3  4  (ادامه)
  همه