می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه

ن

ناامیدی / یأس

Despair, Hopelessness


نابسامانی ذهنی

Mental disarray / disorderliness


نابهنجاری

Abnormality


ناخودآگاهی

Unconscious / Subconscious


نارضایتی

Dissatisfaction


ناسوت

Nāsūt (Ādamians Realm)


ناسپاسی

Ingratitude


ناظر

Observer (Nāẓer)


ناظر مطلق مطلق

Absolute-absolute observer


ناظر نسبی زیستی

Biotic relative observerصفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه