می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (ادامه)
  همه

م

مادر دوم

Second-Mother


ماده تاریک

Dark matter


ماده در وحدت

Matter in unity


ماده روشن

Light matter


ماده غیرمتراکم

Non-dense matter


ماده محض

Pure matter


ماده مطلق

Absolute Matter (TAM)


ماده یکپارچه

Uniform matter


مادیت

Materiality


مارپیچی

Helicalصفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  20  (ادامه)
  همه