می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ف

فاز مثبت

Positive phase


فاز منفی

Negative phase


فرا ابَرشعور / فرا ابرشعور

High-Super-T-Consciousness


فرا انرژی

Meta-energy


فرا تضاد

Meta-Opposition


فرا گرفتن (فراگیر شدن حقیقت)

Pervade


فراحقیقت

Meta-Truth


فرادرمانگاه

Faraclinic


فرادرمانگر

Faradarmāngar, Faradarmaniator (Fara-Healer)


فرادرمانگری

Faradarmāngari, Faradarmaniation (Fara-Healerness)صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه