می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ظ

ظاهر

Apparent, Appearance (Ẓāher)


ظاهر هستی

Appearance of the universe


ظاهربین (اصطلاح عام)

Shallow-minded, Superficial (person)


ظاهربین (در مقابل باطن بین)

Apparent-viewer


ظاهربینی (در مقابل باطن بینی)

Apparent-viewing


ظاهرسازی

Simulation


ظاهرپرستی

Externalism


ظاهرگرایی

Appearancism, Literalism, Formalism


ظاهری

Apparent, Superficial


ظهور / تجلی

Appearance / Manifestation