می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

ص

صالح

Peace-man (Ṣāleḥ)


صالحیت

Pacificism (Ṣāleḥiyyat)


صراط مستقیم

Straight Path, Middle Path (Ṣerāṭ)


صفحه جریان نور خورشید

Panel of the sunlight flow


صفحه فرضی مجازساز اصلی

Hypothetical sheet of the main Virtuality-maker (Majāzsāz)


صفحه های فرضی مجازساز فرعی

Hypothetical sheets of subsidiary Virtuality-maker (Majāzsāz)


صفراوی

Biliousness


صلح (با خدا و ...)

Peace


صواب (← ثواب)

Right act (Ṣawāb)


صُلبیّت / صلبیت

Rigidityصفحه:  1  2  (ادامه)
  همه