می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه

ش

شأن ( منزلت ) / شان

Dignity


شادی و نشاط

Joy and mirth


شارژ شعوری

T-Consciousness charge


شارژ شعوری خاص

Special T-Consciousness charge


شارژ شعوری ذاتی

Inherent T-Consciousness charge


شارژ شعوری طبیعی

Natural T-Consciousnesscharge


شارژ شعوری عام

General T-Consciousness charge


شارژ شعوری محیطی

Environmental T-Consciousness charge


شاهد / شاهدی

Witness / Witnessing (Šāhed/ī)


شبکه شعور کیهانی

Cosmic T-Consciousness Network (CCN)صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه