می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  (ادامه)
  همه

ز

زامبی آرام

Calm zombie


زامبی گری

Zombiism (Zombie pandemic)


زامبی گری کالبدی

Bodily Zombiism


زاهد

Anchorite, Hermit


زمان حال حاضر حقیقی

True current Time


زمان حال حاضر واقعی

Actual current Time


زمان حقیقی

True Time


زمان و مکان (فلسفه)

Time and Place


زمان واقعی

Actual Time


زندگی بعدی

Next Lifeصفحه:  1  2  (ادامه)
  همه