می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ر

راه دور (ارتباط)

Far distance


راه نزدیک (ارتباط)

Close distance


رب العالمین

Lord of Realms


رب الناس

Lord of Ādamians (Rabb-o-Nās)


رحمان (صفت خداوند)

All-Merciful (Raḥmān)


رحمانیت عام الهی

Divine General Mercifulness (Raḥmāniyyat-e ᶜĀmm -e Elāhī)


رحمت

Divine Mercy (Raḥmat)


رحمت خاص

Divine Special Mercy (Raḥmat-e Xāṣṣ)


رحمت عام

Divine general Mercy (Raḥmat-e ᶜĀmm)


رحیم (صفت خداوند)

All-Merciful (the) (Raḥīm)صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه