می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (ادامه)
  همه

ح

حافظه جمعی کل

Collective memory of the whole


حافظه زیستی

Biotical memory


حافظه شعوری

T-Consciousness memory


حافظه فیزیکی کیهانی

Cosmic physical memory


حافظه نگهدارنده

Retentive memory


حافظه و آرشیو اطلاعات کل

Memory and archive of Information of the whole


حافظه پنداری

Imaginary memory


حامل اطلاعات

Carrier of Information


حاکم بر جهان هستی

Governing the universe


حایل (بین خدا و انسان)

Screen (between Allāh and human)صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  16  (ادامه)
  همه