می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ادامه)
  همه

ب

بار (مثبت/ منفی)

Load / Charge (Negative/Positive)


بار شعوری

T-Consciousness load


باردار کردن (سفره)

Charge


بارداری شعوری

T-Consciousness-aided Conception


بارش

Downpour, Raining (Bāreš)


بازتاب شعوری

T-Consciousness reflection


بازگشت کیهان

Cosmos Return


بازیافت زباله

Recycling trash / rubbish


باطن

Inner (the) (ṭen)


باطن بینی

Inner-viewingصفحه:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  (ادامه)
  همه