می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  176  (ادامه)
  همه

ا

اختیار

Free-will


اخذ / کسب اجازه

Asking for / Obtaining / Getting permission


ادا و اصول نمایشی

Showing-off behavior


ادراکات

Perceptions


ادراکات شهودی

Intuitional Perceptions


اذن الهی / إذن الهی

Divine Permission (Edhn)


اراده الهی

Divine Determination


اراده و اجراء

Volition (and execution)


ارباب (در کنترل ذهن و تشعشع دفاعی)

Lord


ارتباط

Connection (Ertebāt)صفحه: (قبلی)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  176  (ادامه)
  همه