می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  176  (ادامه)
  همه

ا

ابَردستگاه / ابردستگاه

Super-system, Super-machine


ابَرزیرشعور / ابرزیرشعور

Super-Sub-T-Consciousness


ابَرشعور / ابرشعور

Super-T-Consciousness


ابَرهوشمندی / ابرهوشمندی

Super-Intelligence


اتصال

Link (Etteṣāl)


اتصال جمعی

Collective Link (Ettesāl)


اتصال دهنده

Linker


اتصال عام

General Link (Etteṣāl)


اتصال فردی

Individual Link (Etteṣāl)


اتصال گیرنده

Linkeeصفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  176  (ادامه)
  همه