می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  176  (ادامه)
  همه

آ

آلودگی هدایتی

Conductivity pollution


آلودگی پلاریتی

Polarity pollution


آگاهی (مشاهدات و دریافت ها)

Awareness

آگاهی (هوشمندی حاکم بر جهان هستی)

Awareness


آگاهی از وجود خود

Self existence-awareness


آگاهی الهی

Divine Awareness


آگاهی شبکه مثبت

Positive Network Awareness


آگاهی شبکه منفی

Negative Network Awareness


آگاهی مثبت

Positive Awareness


آگاهی منفی

Negative Awarenessصفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  176  (ادامه)
  همه