می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

ی

یأس / ناامیدی

Despair, Hopelessnessیدالله

Yadollah (the Hand of Allah)یهوه (یَهوه)

Yahwehیوم الدین

Yawm-o-Dīn (The day of the Creeds/Beliefs)یکتایی

Oneness, Unicityیکتایی حیات

Unicity of Lifeیکدست

Uniformیکطرفه (در خصوص اعلام حلقه)

One wayیکپارچه

Integrated, Uniformیکپارچگی هستی / شعور

Integrity of the universe