می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  (ادامه)
  همه

پ

پادانرژی

Anti-energyپادشعور

Anti-T-Consciousnessپادماده

Anti-matterپادموج

Anti-waveپارازیت شعوری

T-Consciousness interference / jammingپاسداران هستی

Universe guardiansپاکسازی

Purgation, Cleansingپاکسازی تشعشعاتی

Meta-Emissionary Purgationپایاننامه

Certificate, Thesisپایش اطلاعات

Information monitoring
صفحه:  1  2  3  (ادامه)
  همه