می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6
  همه

ه

هویت

He-ness, Identityهپروت

Haparūt(Imagination Realm)هیچ

Nothingهیچ بیرونی

External Nothingهیچ نهایی

Ultimate Nothingهیچ پایه

Base Nothingهیچقطبی

Non-Polar (Hīčqo)هیچی

Nothingness
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6
  همه