می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ه

همگن

Homogeneousهمگنی

Homogeneity


هوت

Hūt(Ghayb-ol Ghoyūb/ Meta-Truth Realm)هوش

Intellectهوشمند

Intelligentهوشمندانه

Intelligentlyهوشمندی

Intelligenceهوشمندی حاکم بر جهان هستی

The Intelligence governing the universeهوشمندی کل

Intelligence the wholeهوشیاری

Cleverness
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه