می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ه

همسویی وجودی

Existential harmonizationهمفاز

Symphasic (harmonious)همفاز شدن

Harmonize (Symphase)همفازی [ر.ک. حلقۀ همفازی ...]

Symphasy (harmonization)همفازی با فلک

Symphasing with the firmamentهمفازی با کیهان

Symphasingwith the Cosmosهمفازی کالبدی

Bodily symphasyهمفازی کیهانی

Cosmic symphasyهمه محوره

All-axialهمه چیز حق

All things the TRUTH (Haqq)
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه