می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ه

هستی قابل تعریف

Definable existenceهستی مادی

Material existenceهستی مطلق

Absolute existenceهستی کل

Existence the wholeهستیبانان

Universe Guardians (UG Group)هم ارزی اطلاعات

Information equivalenceهماهنگی نرم افزاری

Software coordinationهمزاد

Hamzād(doppelganger)همزمان (در خصوص اعلام حلقه)

Simultaneous


همسانگرد / همسانگردی

Isotropic / Isotropy
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه