می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ه

هدفگذاری

Targeting, to targetهست / هست ها

(Ex)istence/ (Ex)istencesهست غیرقابل تعریف

Indefinable (Ex)istenceهست قابل تعریف

Definable (Ex)istenceهسته اتم

Atomic nucleusهستی

Existence / Universeهستی شمول

Universe-inclusiveهستی شناسی شعوری

T-Consciousness-based universologyهستی شناسی مادی

Material-based universologyهستی غیرقابل تعریف

Indefinable existence
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه