می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه

ه

هاله

Aurasهاهوت

Hāhūt(Ghoyūb/ Meta-Truth Realm)هتک حرمت

Irreverenceهدایت

Guidanceهدایت رشد آناتومیک

Anatomical development directionهدایت پیامهای عصبی

Neural messages conductionهدف متعالی

Sublime goalهدف یابی / هدفیابی

Goal-seekingهدفمندی

Purposefulness, Purposivenessهدفمندی کیهان

Purposiveness of the Cosmosهدفگذاری

Targeting, to targetهست / هست ها

(Ex)istence/ (Ex)istencesهست غیرقابل تعریف

Indefinable (Ex)istenceهست قابل تعریف

Definable (Ex)istenceهسته اتم

Atomic nucleusهستی

Existence / Universeهستی شمول

Universe-inclusiveهستی شناسی شعوری

T-Consciousness-based universologyهستی شناسی مادی

Material-based universologyهستی غیرقابل تعریف

Indefinable existenceهستی قابل تعریف

Definable existenceهستی مادی

Material existenceهستی مطلق

Absolute existenceهستی کل

Existence the wholeهستیبانان

Universe Guardians (UG Group)هم ارزی اطلاعات

Information equivalenceهماهنگی نرم افزاری

Software coordinationهمزاد

Hamzād(doppelganger)همزمان (در خصوص اعلام حلقه)

Simultaneous


همسانگرد / همسانگردی

Isotropic / Isotropyهمسویی وجودی

Existential harmonizationهمفاز

Symphasic (harmonious)همفاز شدن

Harmonize (Symphase)همفازی [ر.ک. حلقۀ همفازی ...]

Symphasy (harmonization)همفازی با فلک

Symphasing with the firmamentهمفازی با کیهان

Symphasingwith the Cosmosهمفازی کالبدی

Bodily symphasyهمفازی کیهانی

Cosmic symphasyهمه محوره

All-axialهمه چیز حق

All things the TRUTH (Haqq)همگن

Homogeneousهمگنی

Homogeneity


هوت

Hūt(Ghayb-ol Ghoyūb/ Meta-Truth Realm)هوش

Intellectهوشمند

Intelligentهوشمندانه

Intelligentlyهوشمندی

Intelligenceهوشمندی حاکم بر جهان هستی

The Intelligence governing the universeهوشمندی کل

Intelligence the wholeهوشیاری

Clevernessهویت

He-ness, Identityهپروت

Haparūt(Imagination Realm)هیچ

Nothingهیچ بیرونی

External Nothingهیچ نهایی

Ultimate Nothingهیچ پایه

Base Nothingهیچقطبی

Non-Polar (Hīčqo)هیچی

Nothingness
صفحه:  1  2  3  4  5  6  (ادامه)
  همه