می‌توانید از شاخص زیر برای مشاهدهٔ واژه‌نامه استفاده کنید

حروف خاص | آ | ا | ب | پ | ت | ث | ج | چ | ح | خ | د | ذ | ر | ز | ژ | س | ش | ص | ض | ط | ظ | ع | غ | ف | ق | ک | گ | ل | م | ن | و | ه | ی | همه

صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه

ن

نهاد غریزی (غریزه)

Instinctual Nahād (Instinct)نهایت طرح

Ultimacy of the planنیازمندی

Needinessنیت

Intentنیروی بنیادین

Fundamental forceنیروی حیات

Force of Lifeنیروی متضاد

Opposed / Opposing forceنیروی هسته یی ضعیف

Weak nuclear / core force


نیروی هسته یی قوی

Strong nuclear / core forceنیستی اختیاری

Voluntary Inexistency
صفحه: (قبلی)   1  2  3  4  5  6  7  8  (ادامه)
  همه